3 ПАВАГАЮ ДА ДАУНIНЫ

Тысячы паломнiкау з розных регiёнау Беларуси а таксама суседнiх Kpaiн, Pacii i Украны, i нават далёкага замежжа прыбылi у нядзелю, 14 жнiуня, у Слаугарадскi раён да святой крынiцы ва урочышча Клiны, што носiць назву “Ciнi калодзеж” або “Блаютная крынiца” i з’яуляецца помнiкам прыроды рэспублikанскага значэння. Больш тысячы гадоу у гэты дзень адзначаецца Першы (мядовы) Спас, Спас на вадзе, Макавей (Макауе) i узгадваецца Хрышчэнне Pyci, якое адбылося у 988 годзе,калi князь Уладзiмiр загадау yciм кiяулянам прыйсцi да Дняпра iхрысцiца. Як успамiн аб гэтым было установлена асвячэнне вады кожны год. 3 хрышчэннем Pyci звязана i шанаванне святой крынщы “CiHi калодзеж” (зараз “Блаштная крынща”) у Слаугарадзе.

У рамках фестывалю “Макавей” адбыуся III рэгiянальны конкурс- свята “Спас — усяму час”. У iм прынялi удзел два калектывы i два салюты-выканауцы ад Краснапольскага раёна. Справа у тым, што конкурс праводзiуся па чатырох намiнацыях, i у нас была магчымасць прадставiць як мага больш творчых наработак нашых удзельнжау. У трох намiнацыях конкурсу самадзейныя артысты нашага раёна атрымалi дыпломы 1-й ступень у намiнацыi “Лепшы фальклорны калектыу” выступу народны фальк­лорны ансамбль “Горсюя харашухi” (юрауык В. Марчанка), якi атрымау дыплом 1-й ступень. Гэты калектыузачаравау гпедачоу i членау журы самабытнымi аутэнтычньш песнямi вёскi Горы i унжальным галасамi яго удзельнщ — В. Картузовай, Т. Снытка, Т. Шапавалавай, Т. Савы. Аутэнтычныя песнц засвоеныя ад жывых носьбтау, яюх у маiм рэпертуары становщца усё больш у сувязi з ажыццяуленнем праекта “Забытае уваскрашаецца”, дазволiлi мне у намiнацыi “Лепшы салют-фалькларыст” атрымаць дыплом 1-й ступень Л. Каратцова прадстауляла намiнацыю “Лепшы iндывiдуальны выканауца народнай песнi”. Яе прыгожы голас, артыстычная манера не выклiкалi сумненняу у перамозе i яна так­ сама атрымала дыплом 1-й ступень. У конкурснай намiнацыi “Лепшы вакальны калектыу народнай песнi” паспрабавау свае творчыя здольнасцi ансамбль народнай песы Пачапоускага СДК “Спадчына” (кiраунiк Л.Каратцова). I няхай ён пакуль не выйшау у пераможцы, але адзначаны дыпломам “ За яркую шдывщуальнасць i самабытнасць”. Гэты калек­тыу у складзе В. Скрыпчанкi, В. Кавалёвай, Н. Яцуткi, Л. Каратцовай набыу вопыт выступления за межамi свайго раёна i, трэба сказаць, выступiу дастойна. Падобныя конкурсы i канцэртныя пляцоукi становяцца сапрауднымi майстар-класамi для удзельнжау канкурсантау i крынiцай спасцжэння народнай спадчыны усiмi тымi, хто збiраецца на народныя святы з павагай да даунiны i мудрасцi на­шых продкау.

daunina (1)

daunina (2)

Валянцiна МАРЧАНКА.

Поделиться с друзьями